Les persones que saben controlar
la seua experiència interna
són capaces de determinar
la qualitat de les seues vides.

Mihaly Csikszentmihályi