No n’hi ha vent favorable
per a qui no sap on va.

Sèneca