Anhela una cosa per suficient temps
i ja no la voldràs.

Proverbi xinés