En qualsevol sistema natural o humà
el 20% de l’esforç produeix el 80% dels resultats,
el 80% de l’esforç restant és un desperdici.

Principi de Pareto