Emacs és un processador que integra moltíssimes funcions, per dominar-ho cal anar a poc a poc. Per arribar a aprendre tants comandaments com hi ha caldrà anar eplicant a poc a poc les seues funcionalitats.

00. Introducció

Algunes referències:

Meta: Dominar Emacs nivel inicial en 30 dies.

Nomenclatura:

C - Control

M - Meta, tecla Alt esquerra o ESC

S - Shift o majúscula

01. Arrancant

 1. Arrancar Emacs en mode gràfic emacs
 2. Arrancar Emacs mode terminal emacs --no-window-system
 3. Suspendre execució Emacs C-z
 4. Para Emacs i pregunta i guarda el fitxer C-x C-c
 5. Destroir el buffer tancant el fitxer, confirmant que no s’ha salvat C-x k

02. Zones

 1. Barra de menú: situada baixa
 2. Point o punt d’escriptura en una finestra d'edició, o finestres, si decidimos partir-les: situada en la part central.
 3. Línea de mode: situada baix, en vídio invers. Mostra informació variada.
 4. Àrea d'eco i minibuffer: ambdúes apareixen en l’última línea.
  • Àrea d'eco: apareix sóls a l’escriure una combinació de tecles. El que escrivim es té efecte en la pantalla.
  • Minibúffer: serveix per a escriure arguments que s’hagen de passar a un comandament.

03. Edició de finestres

 1. Borra finestra activa C-x 0
 2. Borra todas les finestres excepte l’activai C-x 1
 3. Divideix horizontalment la finestra activa en dos C-x 2
 4. Porta el cursor a la propera finestra C-x o
 5. Desplaça cap avall el text de la pròxima finestra, com si ho fèrem amb AvPàg C-M-v

04. Fitxers i buffers

Buffer: zona de memòria en la qual es troba el text objecte d’edició. És volàtil.

Fitxer: conjunt de dades magatzemades en el disc. És immodificable, tot i què es pot borrar i crear altre fitxer amb distint nom i amb el mateix contingut.

Quan llegirm el fitxer, el que realment fem és copiar-lo en la memòria RAM (búffer), durant la seua edició el modifiquem en aquesta zona de memoria. El fitxer roman inalterat fins que donem l’ordre específica de gravar en el disc les modificiacions.

No tots els buffers corresponen a fitxers.

Quan s’inicia Emacs apareixen aquest dos buffers:

 • *scratch*
 • *messages*

Observeu que van entre asteriscs, el que indica que no és un buffer associat a un fitxer.

05. Visitar (obrir) Fitxers

 1. Obrir fitxer C-c C-f. Apretar Control i sense soltar apretar c f
 2. Obrir directori C-x d
 3. Gravar al disc C-x C-s
 4. Gravar al buffer amb altre nom C-x C-w
 5. En edició de buffers dimultanis ens preguntarà si s’ha modificat i si volem guardar-lo C-x s

06 Gestió de zones

 1. Canvia a altre buffer sol·liciant el nom. Si es proporcioan el nom d’un buffer no obert, es crea un amb eixe nom i canvia a ell. C-x b
 2. Selecciona altra finestraa C-x o
 3. Borra la finestra seleccionada C-x 0
 4. Borra todas les finestres excepte la seleccionada C-x 1
 5. Selecciona un buffer en una finestra nova C-x 4 b
 6. Visita un fitxer i situa un buffer en altra finestra, que es converteix en la seleccionada C-x 4 f
 7. Borra la finestra seleccionada y tanca, mata el buffer que contenia C-x 4 0

07. Habilita els accents UTF-8

 1. Edita l’arxiu ocult anomenat .emacs
 2. Inclou (set-keyboard-coding-system 'utf-8)