L’objectiu d’aquest post és recopilar casos simple on puguem utilitzar el comandament sed.

1. Creem un arxiu i filtrem contingut

Es tracta d’escriure un arxiu i filtrar les línies que continguen la paraula productivitat.

Llistem l’arxiu de text pla cat a.md


title: productivitat category: blog time: 2017/02/03 —

#productivitat linux
  • tasca 1: recopilar
  • tasca 2: planificar
  • tasca 3: productividad

Filtrem sol les línies que contenen la paraula productivitat així:

sed '/productividad/!d' a.md

Ens retorna l’output següent:

titulo: productividad
#productividad | linux
* tarea 3: productividad