Utilitats per accedir de forma remota a sistemes Android. Aquesta utilitat ve a ser una menera d’implementació per accedir a un altre sistema com accedim mitjançant el protocol ssh.

android-tools-adb - Android Debug Bridge CLI tool
android-tools-fastboot - Android Fastboot protocol CLI tool

Per accedir al telèfon cal punxar-lo a l’ordinador via USB, però la cosa no funciona perquè cal desinstal·lar aquesta utilitat:

modemmanager - D-Bus service for managing modems

Desinstal·la a nivell de kernel.

Podria ser que cdc_acm deixara de funcionar…

Per assegurar-nos:

lsmod | grep cdc_acm

Si ho torna buit, caldrà posar-ho en marxa:

sudo modprobe cdc_acm

Així, cal desinstal·lar aquesta utilitat per poder accedir d’aquesta manera:

  1. Confirmem que el sistema el reconeix:

    $ adb devices List of devices attached device_ip_address:5555 device

  2. Accedim

    $ adb connect device_ip_address

Fonts

Foros de bq

https://developer.android.com/studio/command-line/adb.html