1. Teoria

Scrum és un marc de treball basat en un cicle de vida iteratiu i incremental per gestionar desenvolupament de productes i projectes. L’escenari natural són projectes on és difícil planificar amb una mínima consistència.

A diferència de la gestió de projectes tradicionals, el model de gestió no es basa en una planificació detallada i un control posterior sobre l’acompliment de la planificació. La gestió es basa en una planificació poc detallada, bàsicament dels objectius del projecte i el volum de recursos dedicat, però per contra estableix un calendari de lliuraments periòdic i transparent que facilita la comunicació i la compartició de l’estat del projecte entre totes les parts.

Scrum es basa en la teoria empírica de control de processos. L’empirisme afirma que el coneixement ve de l’experiència i de fer decisions basades en fets coneguts.

Scrum fa servir un enfocament iteratiu i incremental per optimitzar la predictibilitat i el control del risc. Els tres pilars en els quals es basa una implementació del procés de control empíric són transparència, inspecció i adaptació.

2. Rols

 • Propietari del producte (product owner)
 • Mestre Scrum (Scrum Master)
 • Equip de desenvolupament (Development Team)

3. Events

3.1. Iteració (Sprint)

 • Cicles d’un màxim de 30 dies (2, 3, 4 setmanes).
 • Són de la mateixa durada durant el projecte.

3.2. Planificació (Sprint Planning)

 • Durant la planificació l’equip de desenvolupament analitza conjuntament le contingut de l’Sprint backlog per assegurar un enteniment comú dels elements que s’han d’afegir al producte, que es pode reestimar i desglosar en tasques més petites.
 • Això pot comportar un ajustamén de la previsió dels resultats de l’Sprint.
 • No pot durar més de 8 hores.

3.3. Scrum diari (Daily Scrum)

 • Reunió diària de 15 minuts, realitzada sempre de peu, en el mateix lloc i a la mateixa hora, on es revisa l’estat del projecte per avaluar si s’aconsegueix l’avanç esperat i formentar la coordinació.

Cada membre de l’equip respon a les preguntes:

 1. Què vaig fer ahir?
 2. Què feré hui?
 3. Quins impediments tinc?

3.4. Revisió (Sprint Review)

 • L’últim dia es realitza una reunió entre l’equip de desenvolupament i el propietari del producte per demostrar-li l’increment aconseguit al producte.
 • El propietari valida que s’ha aconseguit l’objectiu i proporciona la retroalimentació sobre els requeriments que no s’han implementat correctament o aquells nous que s’han identificat sobre la base dels existents.
 • Duració: 4 hores.

3.5. Retrospectiva (Sprint Retrospective)

 • Reunió on s’identifica de les millores possibles sobre el funcionament de l’equip respecte les seves pràctiques.
 • Duració: màxim 4 hores.

4. Artefactes

4.1. Llista d’Sprint (Sprint Backlog)

 • Llista on s’inclouen els elments que s’estima que es podran incorporar al producte dins de l’iteració en curs.
 • Els items han estat desglosat a un nivell on s’han pogut analitzar i estimar amb detall.
 • Aquesta llista no pateix modificacions durant l’Sprint, excepte si l’equip de desenvolupament ho demana degut a que el ritme de treball és més alt o més baix de l’estimat.

4.2. Increment (Sprint)

 • Millores del producte.
 • Tots els elements acompleixen la “definició de fet”.

4.3. Recta d’avanç (Burndown Chart)

 • Recta ideal que suposa un avanç constant fins el dia de finalització de l’Sprint.

5. Definició de fet

Cal deixar molt clar sota quin criteri es pot donar un element de la llista del Sprint com “fet” independentment de quin desenvolupador se n’encarregue.

Font: Scrum.cat