Definició

Channel bonding és una tècnica que consisteix en la utilització de dues targetes d’ethernet amb la finalitat de duplicar i balancejar la velocitat d’ethernet en servidors.

Avantatges:

  • Si una de les dues targetes es trenca, sempre queda l’altra.
  • Es duplica l’ample de banda, així que duplicarem la velocitat.

Passos

Instal·lem software per assignar interfaces de xarxa al mòdul que les enllaça

$ sudo apt-get install ifenslave

Creem un arxu de configuració de l’enllaç

$ sudo vim /etc/modprove.d/bondig.conf

Li afegim aquestes línies

alias bond0 bonding
optins bonding mode=0 miimon=100

El mode=0 permeteix balancejar la càrrega i tolerància a errades, es poden utilitzar altres mòduls. L’altre paràmetre és el temps entre comprovacions de l’estat de la interface.

Seria bo desinstal·lar assistents com Network Manager.

Editem l’arxiu d’interfaces de xarxa

sudo vim /etc/network/interfaces

Comentem les línies de les interfaces amb un # a principi de línia, hauria de quedar així:

auto lo
iface lo inet loopback

auto bond0
iface bond0 inet static
address 192.168.1.240
gateway 192.168.1.1
netmask 255.255.255.0
slaves eth0 eth1
bond-mode 0
bond-miimon 100

Cal posar en address la nostra direcció i en gateway l’adreça del router.

Les dos últimes línies sols les posem en cas que no hagem creat l’arxiu /etc/modprobe.d/bonding.conf

Arramquem el servei

$ sudo modprobe bonding
$ sudo /etc/init.d/networking restart

Fonts